Text Box: TENNIS 
CLUB 
SCHIEREN
Nouveau Logo TCS.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: Description: Description: image004 Home

Description: Description: Description: image004 Geschicht

Description: Description: Description: image004 Clubhouse

Description: Description: Description: image004 Comité

Description: Description: Description: image004 Cotisation an Training

Description: Description: Description: image004 Equipen

Description: Description: Description: image004 Ranking

Description: Description: Description: image034 Interclub Championnat

Description: Description: Description: image034 News

Description: Description: Description: image004 Sponsoren

Description: Description: Description: image004 Links

Description: Description: Description: image004 Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: Description: Description: image001Description: Description: Description: image011Description: Description: Description: image009

Description: Description: Description: image013Description: Description: Description: image015

 

 

 

 

 

 

 

 

Home Bild 1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Link fir d'Réservation vun den Terrain'en

 

TENNIS CLUB SCHIEREN

 

 

Assemblée Générale du TC SCHIEREN

Vendredi le 17.11.2017 à 20h00

 

Invitation AG 2017.png

 

 

Wantertraining 2017

 

Ab dem 1. Oktober 2017 geet et erem mam Wantertraining lass. Den Programm an all weider Detailer fann dir op eiser Homepage hei drenner oder ennert dem Link "News".

 

·      Programm Wantertraining 2017

 

Summertraining 2017

 

Ab dem 1. Mee geet et erem mam Summertraining lass. Den Programm an all weider Detailer fann dir op eiser Homepage hei drenner, ennert “Informationen” oder ennert “News”.

 

·      Programm Summertraining 2017

 

 

Reservation vun eisen Terrain'en per Internet

 

                  Link fir d'Reservation

 

                     Mode d’emploi fir d'Reservation vum Terrain per Internet

 

 

 

de Comité vum TC SCHIEREN

 

Fir all weider Informationen, Froen oder nei Ideen, kontakteiert eis roueg:

tcschieren@email.lu